DROGPOLICY


För oss i Öregrunds Idrottsklubb är det viktigt med gemenskap, kamratskap och social fostran. Det är också viktigt att de barn och ungdomar som är aktiva i idrottsföreningen utvecklas både i sitt idrottande och i andra intressen. Hur vi som vuxna och ledare agerar mot våra barn och ungdomar är viktigt i denna utveckling. I syfte att verka som förebild för aktiva medlemmar har Öregrunds Idrottsklubb, som ett led i detta arbete, antagit en drogpolicy.

Tobak
Tobak orsakar stora skador i samhället. Därför verkar vi inom Öregrunds Idrottsklubb för att våra idrottsanläggningar ska vara rökfria.

Alkohol
Öregrunds Idrottsklubb vill motverka alkoholbruk, men framförallt senarelägga ungdomarnas alkoholdebut. Utgångspunkten i arbetet är att vår idrott ska utgöra en trygg miljö också ur alkoholsynpunkt.
Följande riktlinjer avseende alkoholbruk gäller därför i vår verksamhet:
Vi tillåter inte att våra ungdomar brukar alkohol under eller i anslutning till:
• Träningar
• Träningsläger
• Tävlingar
• Matcher

I samband med barn- och ungdomsverksamhet gäller även ovanstående regler för ledare, föräldrar och övrig publik. Med tanke på deras viktiga roll som förebilder är det mycket viktigt att de föregår med gott exempel.

Vi accepterar inte att ungdomar och ledare kommer påverkade till verksamhet arrangerad av Öregrunds Idrottsklubb.

Doping & narkotika
Allt bruk och även hantering av doping- och narkotikapreparat är förbjudet enligt svensk lag och därmed alltså helt oacceptabelt. Detta får INTE förekomma i vår verksamhet.

Vad händer om man inte följer riktlinjerna?
Om vi upptäcker att våra regler avseende vår drogpolicy inte följs kommer vi att uppmärksamma personen i fråga om våra riktlinjer. Vid fall med inblandade under 18 år kommer vi även att kontakta
den aktuella sektionens ledare samt förälder/vårdnadshavare.

Ordförande tillsammans med övriga styrelseledamöter i Öregrunds Idrottsklubb ansvarar för att:
• Anordna utbildningar och föreläsningar om droger 1 gång per år.
• Policydokumentet blir känt för samtliga medlemmar i föreningen.
• Innehållet i policyn ständigt skall hållas levande i föreningen.
• Policyn anslås på lämpliga platser, däribland på vår hemsida. http://www.svenskidrott.se/c/oregrundsik